Potęgujesz mózg: potęgujesz biznes.

Dlaczego łączymy Szkołę Mistrzowskich Negocjacji z wiedzą o NLP, mimo że ta nazwa została zdeprecjonowana przez wiele środowisk biznesowych?
1.Ponieważ każdy agent wywiadu jest uczony tych technik, dlatego że są skuteczne.
2.Ponieważ polskie środowiska biznesowe nie znają prawdy o oddziaływaniu NLP, opierając się na mitach i pogłoskach.
3.Ponieważ wszystkie nowatorskie techniki wywierania wpływu, szczególnie te najbardziej eleganckie są zawarte w NLP i uczone pod innymi nazwami po zdegradowaniu samego nurtu przez niektórych polskich pseudo-trenerów NLP.
4. Ponieważ chcemy odkłamać opinie o NLP i pokazać – czym rzeczywiście jest.
Zastosujesz:

   Klucz do strategii podejmowania decyzji przez Twoich klientów.

   Niewykorzystany potencjał swojego mózgu. Średnio wykorzystujemy od 2 do 10 %. Odkryjesz kod do pozostałej części.

   Odkryjesz jak poznawać prawdziwe cechy człowieka rozmawiając z nim na dowolny temat.

   Przetransformujesz nagromadzone w ciele napięcia.

   Dokonasz potężnej transformacji dzięki przejściu po poziomach logicznych (Bateson, Dilts)

   Skorygujesz nieprzyjemne doświadczenia
z przeszłości.

   Rozprawisz się z przykrymi przeżyciami
i dowolnie zmienisz sposób reagowania w różnych sytuacjach.

   Będziesz posługiwać się tymi informacjami
w celu eliminowania konfliktów.

   Uzyskasz dostęp do ogromnej ilości prawdziwych informacji czytając mowę ciała drugiego człowieka.

   Usuniesz destrukcyjne poczucie winy, stresu, lęku, obaw przed ludźmi, itp.

   Jeśli zechcesz, dowolnie zmienisz swoje zachowania przy pomocy przebudowy w 6 krokach.

   Zmienisz przekonania, które Ci nie służą,
i uczynisz z nich prawdziwe źródło motywacji

Nauczysz się:

   Rozpoznawać wartości i inne filtry percepcyjne, poznasz możliwości ich zastosowań
w obszarze negocjacji, sprzedaży i wywierania wpływu.

  Charyzmy w wystąpieniach publicznych.

  Wpływać na ludzkie metaprogramy; dowiesz się, dlaczego niektórzy kierują się tak różnymi
motywacjami, będziesz  rozpoznawać metaprogramy i ich używać by umieć  motywować – do działania, idei, zakupu.

   Indukować trans autohipnotyczny w celu relaksacji poszukiwania a rozwiązań i zarządzania
poziomem stresu.

   Modelować cechy decydujące o skuteczności
i przyswajać te wzorce w celu osiągania zbliżonego
poziomu doskonałości.

   Rozpoznawać “submodalności” u siebie
i innych.

   Odczuwać więcej radości oraz innych pozytywnych emocji.

  Transformować ograniczające stany emocjonalne we wspierające.

  Być dla pracowników dobrym Coachem.

   Usuwać wewnętrznie sabotujące Cię sprzeczności i rozwiążesz to co dotychczas było niemożliwe do rozwiązania.

   Używać kontrastowej analizy submodalności, wpłyniesz na swoją motywację i skutecznie zmodyfikujesz przekonania.

Poznasz:

   Szkołę mistrzowskich negocjacji.

   Hipnotyczne narzędzia Miltona Ericsona,
m.in. „Storytelling”,  jako sposób komunikacji
i wywierania wpływu.

   Własną linię czasu i zaprogramujesz na niej zmiany w przeszłości i cele w przyszłości.

   Sposoby przeciwdziałania wewnętrznym sprzecznościom.

   Zasady “kotwiczenia” – szybkie sposoby wpływania na stany emocjonalne własne
i rozmówcy.

   Techniki “przeramowania”, co pozwoli Ci dostrzec wspaniałe możliwości tam gdzie inni ludzie widzą jedynie piętrzące się trudności.

   Przebudowę kontekstu i przebudowę znaczenia, czyli umiejętności znajdowania innych punktów widzenia.

   „Metamodel” języka i dowiesz się jak za pomocą zręcznych pytań wpływać na zmianę postawy,
znajdować rozwiązania  i skutecznie negocjować.

   Sposoby organizowania przyszłości.

   Strategie, które decydują o geniuszu
i osiągnięciach.

    Techniki rozwiązywania konfliktów wytrawnych mediatorów.

   Zasady “kotwiczenia” – szybkie sposoby wpływania na stany emocjonalne własne
i rozmówcy.

Neurolingwistyczne Programowanie
to praktyka, nie wiedza.

19 dni praktyki  =  nowa jakość BIZNESU.

Metoda NLP od swoich początków służyła zarówno ludziom chcącym podnosić jakość swojego życia osobistego, jak i zainteresowanym zwiększeniem własnej efektywności
w biznesie. Twórcy i prekursorzy NLP badali, jak funkcjonują ci, którzy odnoszą szczególne sukcesy w swoich dziedzinach i jak modelować te skuteczne sposoby myślenia i działania.

Nie wygrywa się tym co się wie,
wygrywa się tym co się robi.

NLP to praktyka

Trening Praktyk NLP to seria niezwykłych doznań i wielka przygoda w drodze do zwiększania osobistego potencjału.

To skuteczne narzędzia samorozwoju
i niezwykłej skuteczności w biznesie.
To wreszcie inwestycja we własną przyszłość, niezwykle zyskowna
i efektywna.

Jeden obraz starczy za tysiące słów.
Jedno doświadczenie zastąpi tysiące obrazów.

W efekcie rozpoznania strategii sukcesu, powstał zestaw konkretnych technik i narzędzi, które w sposób niezwykły wspierają ludzi szukających metod  na to, by z sukcesem zarządzać sobą i zespołem, konsekwentnie realizować cele, rozwiązywać problemy, motywować się do działania, planować i działać efektywnie w trudnych warunkach – jednocześnie budując porozumienie z innymi.

Praktyk NLP zgodny ze standardami IANLP

Czy wiesz dlaczego standardy międzynarodowe wymagają minimum 18 dni szkolenia?

International Association for Neuro-Linguistic Programming oraz International Association of NLP-Institutes – określają jako minimalną długość kursu Praktyka NLP 130 godzin praktycznego szkolenia.
Organizacje są zgodne co do tego, że kurs ten powinien obejmować co najmniej 18 dni. Dlaczego?
Pełne zrozumienie i umiejętności integracji tak obszernej wiedzy, jaką obejmuje kurs „Praktyka” wymaga odpowiedniej długości czasu i przerw pomiędzy szkoleniami.

Po każdym spotkaniu, uczestnicy mają możliwość testować poznawane modele
i metody w rzeczywistych sytuacjach (życia osobistego, życia zawodowego) pomiędzy kolejnymi treningami. Przyswajanie materiału i ćwiczenie umiejętności przebiega wówczas stopniowo i pozwala na pełna integrację poznawanych zagadnień.

To jedyny w Polsce 19 dniowy kurs
Praktyk NLP, zakończony egzaminami.

PISEMNY TEST OCENIAJĄCY: Obowiązkowy pisemny test ocenia integrację treści wymaganych w ramach treningu ”Praktyk NLP” i zapewnia wysoką jakość uczenia. Test powinien sprawdzać integrację i zrozumienie następujących treści: aksjomaty/podstawowe założenia, definicję celu, dobry kontakt, kotwiczenie, systemy reprezentacji, meta-modele, model Miliona, Linię Czasu, strategie, submodalności, techniki, ekologię.
TEST PRAKTYCZNY: Ocena behawioralna pozwala uczestnikom pokazać ich behawioralną integrację aksjomatów NLP oraz zademonstrować wybrane techniki NLP, a zwłaszcza identyfikację problemu, identyfikację celu, dobry kontakt, percepcję, elastyczność i dostarczanie specyficznej sensorycznie informacji zwrotnej.
Certyfikaty otrzymują osoby, które pomyślnie zdały oba egzaminy, oraz brały udział we wszystkich dniach treningu.

Otrzymasz dwa certyfikaty:

Uzyskasz certyfikat ukończenia „Szkoły Mistrzowskich Negocjacji”
oraz certyfikat ukończenia kursu
„Practitioner in the art of NLP for Business IANLP standard”

Zawartość Certyfikatów:

 1. Stwierdzenie, że trening był prowadzony zgodnie ze standardami IANLP
 2. Zdanie opisujące długość treningu w dniach i godzinach
 3. Data pierwszego i ostatniego dnia treningu
 4. Imię, nazwisko podpis trenera IANLP
 5. Tytuł: Practitioner in the art of NLP for Business IANLP standard
 6. Kopia certyfikatów w języku angielskim

Program szkolenia:

Podstawowe założenia NLP

 • Zarządzanie sobą i założenia NLP
 • Filozofia i koncepcja człowieka
 • Etyka i ekologia

Praca z celami

 • Wyrażanie się stosownie do procesu rozumienia zachodzącego w mózgu
 • Od problem lub życzenia do celu
 • Kroki do celu
 • Zdysocjonowany  obraz celu i trans celowy
 • Strategia Disney`a

Ramy

 • Zorientowane na cel i ekologiczne zarządzanie zasobami
 • Zorientowana na cel kontrola precesji wewnętrznych i zewnętrznych procesów
 • Rama jak gdyby
 • Zdysocjonowany obraz celu
 • Rama kontrastu
 • Rama adekwatności
 • Rama konsekwencji
 • Rama powtórki (backtrack)
 • Ustalanie ram i przeramowanie

Przeramowanie

 • Kontekstu
 • Znaczenia
 • Technika sześciostopniowa
 • Negocjacje

Język ciała

 • Kalibracja
 • Informacja zwrotna konkretna sensorycznie
 • Powtórka
 • Granice ( bliskość i dystans)
 • Brak kongruencji

Dobry kontakt (rapport)

 • Budowanie
 • Utrzymanie
 • Zrywanie

Doskonalenie percepcji

Wskazówki dostępu

 • Ruchy gałek oczych
 • Język VAK
 • Nakładanie i przekład

Systemy reprezentacji

Model Miltona

 • Dopasowanie i prowadzenie
 • Rozpoznawanie  i wykorzystanie stanów spontanicznego transu
 • Techniki relaksacji
 • Połączenie nieświadomy/świadomy
 • Potęga języka
 • Metafory z impulsami dla zmian
 • Wzorce mowy hipnotycznej w codziennym życiu
 • Trans
 • Rozpoznać ukryte założenia
 • Systemy reprezentacji

Pozycje precepcyjne: 1sza, 2ga i 3cia pozycja

 • Zmiana perspektyw
 • Metapozycja

Poziomy logiczne

 • Świadomość źródeł potężnej motywacji

Meta-model języka

 • Technika zadawania pytań

Kawałkowanie (kroki w dół)

Kotwiczenie

 • Technika świstu
 • Słuchowa
 • Kinestetyczna
 • Uruchamianie, przywracanie, wzmacnianie i kotwiczenie zasobów
 • Składanie kotwic
 • Nakładanie/kalibrowanie kotwic
 • Badanie kotwic
 • Zmiana historii

Submodalności

 • Asocjacja i dysocjacja
 • Postępowanie z dramatycznymi wspomnieniami ( leczenie fobii)

Strategie

 • Modelowanie
 • Wyłanianie
 • Usprawnianie
 • Instalowanie
 • Integracja ruchu gałek ocznych
 • Strategia przekonań i realności
 • Strategia decyzyjna
 • Strategia motywacyjna
 • Strategia kreatywności (Disney)
 • Strategia zapamiętywania i uczenia się
 • Model T.O.T.E.
 • Modelowanie doskonałości

Linia czasu

 • Przeszłość i  przyszłość
 • Zarządzanie czasem

Metafory

 • Izomorfizm
 • Analogia
 • Rozwijanie
 • Dostarczanie

Cechy przywódcze

Charyzma

Zarządzanie stanami

 • Komunikacja kongruentna i niekongruentna
 • Od obecnego do pożądanego stanu
 • Zmiana stanów
 • Modelowanie stanów
 • Od bezradności do stanu zasobnego
 • Aktywowanie, tworzenie, wprowadzanie, kotwiczenie zasobów

Rozwijanie wspierającego dialogu wewnętrznego

 • Radzenie sobie z krytycyzmem

Integracja systemowa(sprawdzenie konsekwencji)

Nieświadome poszerzanie kompetencji

Rozwijanie nowych wzorców myślenia

Eliminowanie blokad

 • Praca z historią osobistą(Zmiana Historii)
 • Zmiana odczuć

Praca z częściami osobowości

Odkodowanie i użycie potencjalnych symptomów

Informacja zwrotna(feedback)

 • Strategie informacji zwrotnej
 • Percepcja i interpretacja
 • Reguły udzielania informacji zwrotnej

Samorealizacja

Przeniesienie strategii

Wartości

Zmysły

Źródło mocy

Poczucie własnej wartości

Pewność siebie

Samokrytyka

Samoświadomość

Najnowsze odkrycia badań nad mózgiem

Odpowiedzialność za siebie

Sprawca/ofiara/prześladowca

Przejście od bezsilności powrotem do energii

Równowaga między pracą, a życiem osobistym

Planowanie życia

Inwestycja

1. Płatność do 15 lutego 2018: 4990 zł

2. Płatność do 10 marca  2018: 5700 zł

3. Płatność w  3 ratach po 1990 zł:
I rata do 5 marca,
II rata do 15 kwietnia,
III rata do 15 maja

4. Płatność w  6 ratach po 1100 zł za każdy zjazd
płatne do 7 dni przed zajęciami.

Szansa

Jeśli dwie osoby przyjdą razem,

otrzymują 40% zniżki.

Terminy zjazdów

16 – 18 marzec

6 – 8 kwiecień

20 – 22 kwiecień

18 – 20 maj

14 – 17 czerwiec

5 – 8 lipiec

Lokalizacja – Warszawa

(dokładny adres zostanie przesłany mailem)

Trening otwarty dla osób dorosłych, które pomyślnie przeszły rozmowę kwalifikacyjno – informacyjną.

Spotkania oraz czas pomiędzy stanowią jeden spójny proces rozwojowy.

Stąd wymagana jest obecność na wszystkich spotkaniach oraz wykonywanie ćwiczeń w trakcie, oraz pomiędzy spotkaniami.

Przed szkoleniem odbywają się indywidualne rozmowy telefoniczne z prowadzącą zajęcia Idą Dymowską

Napisz do nas i zostaw swój numer telefonu: info@dymowskastrategie.pl

Rezerwuję miejsce

Ida Dymowska

00 48 507 517 846

00 44 793 825 54 07

info@dymowskastrategie.pl

ZAPISZ SIĘ
NA BEZPŁATNĄ
KONSULTACJĘ