Regulamin sklepu internetowego dymowskastrategie.pl

§ 1 Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy dymowskastrategie.pl prowadzony jest przez:
Victory Investments LTD,
87 Saw Mill Way DE14 2JL Burton-on-Trent,
United Kingdom / Wielka Brytania
Company Reg No. / Nr rej. firmy 9692038
2. Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady i tryb zawierania z Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu.

 § 2 Definicje

 1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
2. Sprzedawca – Victory Investments LTD
87 Saw Mill Way DE14 2JL Burton-on-Trent,
United Kingdom / Wielka Brytania
Company Reg No. / Nr rej. firmy 9692038
3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
4. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym dymowskastrategie.pl
5. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
6. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
8. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu płatności.
9. Produkt – Podcasty, kursy, e-booki zapisane w postaci cyfrowej, będące przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
10. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się – stosownie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług.

 § 3 Kontakt ze Sklepem

 1. Adres Sprzedawcy: 87 Saw Mill Way DE14 2JL Burton-on-Trent,
United Kingdom / Wielka Brytania
2. Adres e-mail Sprzedawcy: info@dymowskastrategie.pl
3. Numery telefonu Sprzedawcy:
– PL: 0048 507 517 846
– UK: 00 44 793 825 54 07
4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 64 2030 0045 1110 0000 0286 4430
5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w dni powszedniew godzinach 16:00 – 19:00

 § 4 Wymagania techniczne

1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania Zamówień na Produkty, niezbędne są:
– urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową
– aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
– włączona obsługa plików cookies,
– zainstalowany program FlashPlayer.

 § 5 Informacje ogólne

1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
2. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia. 
3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto.

 § 6 Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:
1. wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu e-mail, na który ma nastąpić dostawa Produktu,
2. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,
3. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i opłacić zamówienie.

 § 7 Oferowane metody płatności

1. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
– Płatności elektroniczne (e-przelew)
– Płatność kartą płatniczą (kredytową).
2. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl
2. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się na stronach Sklepu.

 § 8 Wykonanie umowy sprzedaży

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 6 Regulaminu.
2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
3. Po otrzymaniu potwierdzenia dokonania płatności przez Klienta Sprzedawca przesyła mu w wiadomości e-mail link, za pośrednictwem którego Klient ma możliwość pobrania zakupionego Produktu.

 § 9 Prawo odstąpienia od umowy

Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sklep o utracie prawa odstąpienia od umowy (zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta – tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827).

 § 10 Reklamacja i gwarancja

1. Klient może zgłosić reklamację do Sklepu, w szczególności w przypadku, gdy:
– zakupiony Produkt okaże się uszkodzony;
– w ciągu 24 godzin od dokonania potwierdzonej płatności elektronicznej za Produkt nie zostanie mu udostępniona możliwość jego pobrania.
2. Sklep ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych.

 § 11 Zasady korzystania z Produktów

1. Każdy Produkt zakupiony w Sklepie można uruchomić na dowolnym urządzeniu obsługującym format, w którym Produkt został pobrany.
2. Zaleca się zapisywanie Produktu na nośniku pamięci przez Klienta po dokonaniu zakupu. Sklep nie świadczy usługi przechowywania zakupionych plików cyfrowych, zatem Klient ponosi ryzyko niezapisania tych plików na odrębnym nośniku pamięci.
3. Wszystkie Produkty oferowane przez Sklep objęte ochroną przewidzianą w ustawie z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych i mogą być używane wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym regulaminie oraz w licencji.
4. Klient ma prawo korzystać z Produktów wyłącznie na własny użytek zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
5. Klient w szczególności nie jest uprawniony do:
– rozpowszechniania Produktów lub ich opracowań w całości lub we fragmentach;
– utrwalania lub zwielokrotniania Produktów w celu ich rozpowszechniania;
– komercyjnego wykorzystywania Produktów w jakikolwiek sposób.
6. Klient jest zobowiązany do dbania o to, aby osoby nieuprawnione nie korzystały z Produktów w sposób niezgodny z prawem, regulaminem oraz postanowieniami licencji.

 § 12 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
– Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
– Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
– Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

 § 13 Dane osobowe w Sklepie

1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
3. Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu płatności elektroniczne w Sklepie.
4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

 § 14 Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych. 
3. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Ida Dymowska

00 48 507 517 846

00 44 793 825 54 07

info@dymowskastrategie.pl

ZAPISZ SIĘ

NA BEZPŁATNĄ

KONSULTACJĘ